29.8.17

Οδύνη πρότερη------ Κανείς πλάκα λευκή—Αλλά με οδύνη πρότερη– Γονιδιακής και μοριακής ιστοριογραφίας– Μεταφραστής ο εγκέφαλος—Της Ομορφιάς ή της Ασχήμιας—Λόγω ανεπούλωτων πληγών— Λόγω στρεβλής νευροχημείας— Κανείς πλάκα λευκή—Αλλά με οδύνη πρότερη